raikis:

 Naruto 674: Sasuke’s Rinnegan
 You're quite fast, aren't you, Sasuke...

kakashitachi:

暗部 | 兔仔 [pixiv] 

Hatake Kakashi &. Uchiha Itachi

(Source: uchiha-ism, via hanabridge)

daenerystargarynn:

True Goddess -- Natalie Dormer {2/∞}
+ Load More Posts